Privacy verklaring

Privacyverklaring van Belgian Corporate Finance Association, hierna BCFA

• Algemeen
BCFA hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BCFA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor een verdere verwerking van je persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als BCFA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Belgian Corporate Finance Association vzw
Adres: Jules Bordetlaan 13 - 1140 Brussel Emailadres: Bcfa.eu@gmail.com Telefoonnummer secretariaat - 0498-246021
• Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door Bcfa verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BCFA
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
• Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we
een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht
en/of toegestaan is.
• Bewaartermijn
BCFA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. BCFA verbindt zich ertoe de
gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.
• Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens BCFA van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
• Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die
wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf
of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
• Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij
je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de
toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.
• Wijziging privacyverklaring
BCFA kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 mei 2018.